(1)
Zubkov, K.; Poberezhnikov, I.; Shumkin, G. Imperial Power and The Policy of Transformation of the Outlying Lands. jfs 2022, 7, 165-175.